Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 642), przerwa w zajęciach stacjonarnych w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 24 maja, nauka w dalszym ciągu będzie się odbywać na odległość.

Wszystkie lekcje będą realizowane z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy zastosowaniu różnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnej a także tradycyjnych form kształcenia (zeszyty, podręczniki, lektury, literatura popularnonaukowa itp.).

Nauczyciele prowadzący zajęcia będą kontaktować się z klasą/grupą w celu ustalenia form i metod prowadzenia zajęć, monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również oceniania. Dotyczy to także uczniów realizujących nauczanie indywidualne.

Ważnym elementem procesu dydaktycznego będzie podejmowanie przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

Szkoła zapewnia możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przez dziennik elektroniczny.

Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły, w tym zdalnego nauczania, będą przekazywane przez szkolną stronę internetową oraz dziennik elektroniczny. W związku z tym ważne jest systematyczne monitorowanie przekazywanych informacji.

Całkowite zastąpienie nauczania tradycyjnego nauczaniem zdalnym to niemałe wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Pojawią się zapewne problemy techniczne i organizacyjne, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby nasza wspólna praca przyniosła satysfakcjonujące rezultaty.

 

Dziękuję za dotychczasową współpracę.

Życzę dużo zdrowia i spokoju ducha w tym niełatwym dla nas czasie.
 

 

Z poważaniem

Andrzej Szymanek
Dyrektor Szkoły