PROCEDURA FUNKCJONOWANIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. PŁK. LEOPOLDA LISA – KULI W RZESZOWIE W OKRESIE PANDEMII
 [OD 1 WRZEŚNIA 2020r. DO ODWOŁANIA]

 

I Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS – Cov – 2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II Zakres procedury

Procedurę należy stosować w II liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa – Kuli jw Rzeszowie.

III Osoby odpowiedzialne za wdrożenia procedury

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie.

IV Postanowienia ogólne

 1. Procedurę należy stosować w II Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie
 2. Do szkoły może przychodzić tylko:
 1. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 2. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
 3. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 1. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Szkoły osób z zewnątrz
   z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt.4).
 3. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej
  z opiekunami ucznia (dziennik elektroniczny, telefon).
 4. W przypadku pracowników z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj, nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.


                         V Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły zobowiązani są do przestrzegania standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po każdorazowym przyjściu do Szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 2. Przy wejściu do budynku uczniowie mają obowiązek nałożyć maseczkę
  i zdezynfekować ręce zachowując 1,5 m odległości (po każdym wejściu do Szkoły)
 3. Na terenie Szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązkowe jest noszenie maseczek zasłaniających usta i nos w przestrzeniach ogólnodostępnych (we wszystkich pomieszczeniach z wyłączeniem sal lekcyjnych) oraz w styczności z innymi pracownikami Szkoły.
 4. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawiczek jednorazowych, maseczek jednorazowych należy wyrzucać je do wyznaczonych pojemników.
 5. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, lub zdezynfekować. Wszystkie inne przybory szkolne podlegają dezynfekcji.

 

VI Organizacja zajęć wychowania fizycznego

Zgodnie z zaleceniem zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na świeżym powietrzu.
W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia grupowe i kontaktowe.

W okresie pandemii należy zrezygnować z zajęć w szkolnej siłowni.

 

VII Organizacja pracy Szkoły

 1. Zapewnia się taką organizację pracy Szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie Szkoły oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Uczniowie poruszają się ruchem prawostronnym w kolumnie zachowując dystans. Ten sposób poruszania się obowiązuje na korytarzach i innych ciągach komunikacyjnych. Uczniowie nie powinni tworzyć większych grup.
 2. W Szkole została dopuszczona możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych w systemie zblokowanym, o przerwie w tych zajęciach decyduje nauczyciel. Nauczyciel zobowiązany jest do pełnienia podczas przerw dyżuru w obrębie Sali, w której uczy.
 3. Zaleca się oczekiwanie na lekcje oraz organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
 4. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć po każdej lekcji i w miarę możliwości na bieżąco. Należy wietrzyć również części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy,
  w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. W szkole uczeń posiada własne przybory i podręczniki, których nie udostępnia innym osobom.
 6. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły zbędnych przedmiotów.

 

VIII Organizacja szatni szkolnych

Uczniowie są zobowiązani do wchodzenia i wychodzenia ze szkoły wejściem A (wejście główne od strony ul. Ks. J.Jałowego) B (od parkingu przez wiatrołap) lub C (od boisk szkolnych obok auli):

- uczniowie, którzy rozpoczynają w danym dniu lekcje w salach 4,5,6,7,102,103,104,105,106,107 wchodzą do szkoły wejściem A

- uczniowie, którzy rozpoczynają w danym dniu lekcje w salach: 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214 wchodzą do szkoły wejściem B

- uczniowie, którzy rozpoczynają w danym dniu lekcje w salach: 8, 9, 10, 300, 301, 304, 305 lub mają w-f wchodzą do szkoły wejściem C

W szatniach należy zachować bezpieczną odległość i po zakończeniu zajęć lekcyjnych jak najszybciej opuścić budynek Szkoły unikając grupowania się. W szatni uczeń powinien korzystać tylko ze swojego wieszaka i posiadać swój worek na rzeczy osobiste, nie może zostawiać luźno leżących przedmiotów. Wierzchnie okrycia uczeń ma obowiązek pozostawić w szatni
(nie przenosić do sal lekcyjnych).

 

IX Biblioteka Szkolna

1. W trakcie wykonywania czynności w obecności czytelnika nauczyciele bibliotekarze przebywają w bibliotece w przyłbicach lub maseczkach oraz rękawiczkach.

2.Uczeń dokonujący zwrotu lub wypożyczenia książek powinien być w maseczce i rękawiczkach (rękawiczki zapewni szkoła).

3. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do stosowania w swojej pracy wytycznych w zakresie wydawania i zwrotów materiałów bibliotecznych w okresie epidemii:

a) okres kwarantanny dla książek i innych materiałów bibliotecznych:

- na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płytyitp.) wirus jest aktywny 3 doby (do 72 godz.)

- tektura, papier – wirus jest aktywny do 24 godz.

b) kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma

c) po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat na którym leżały książki.

Przyjęte książki powinny zostać odłożone do przygotowanych plastikowych pojemników z przykryciem. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie należy włączyć je do  użytkowania.

4. Książek zwracanych do biblioteki nie należy dezynfekować preparatami dezynfekującymi opartymi na detergentach i alkoholu.

5.Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum tj. do wydania lub przyjęcia oczekiwanych książek.

 

X Gabinet profilaktyki zdrowotnej

 1. We współpracy z higienistką szkolną ustala się zasady korzystania z gabinetu, uwzględniając obowiązujące zasady, w szczególności wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej funkcjonuje w dniach i godzinach ogłaszanych w pierwszych dniach danego miesiąca przez pielęgniarkę.
 3. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji umieszczonego przez wejściem do gabinetu zgodnie z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego przez wychowawcę o zasadach korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

 

XI Boisko szkolne

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjnym oraz spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły oraz osób z zewnątrz.
 3. Z boisk nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
 4. Z boisk nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 5. Z boisk i urządzeń znajdujących się na boiskach należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boisk
  i znajdujących się na boiskach urządzeń.
 6. Na boisku mogą przebywać więcej niż dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 7. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.
 8. Korzystanie z boisk szkolnych jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela.
 9. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.
 10. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązani są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
 11. Na terenie boiska obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych
  z działalnością Szkoły, w godzinach pracy Szkoły.

 

XII Organizacja spotkań oraz narad

 1. Dyrektor ograniczy do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.
 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
 3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej kontynuowane są w sposób zdalny,
  tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

 

XIII ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.
 2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
  a) częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
  b) ochrona podczas kichania i kaszlu;
  c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
  (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.
 6. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w środkach komunikacji publicznej.

 

XIV ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice powinni przypominać młodzieży zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
  i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły własne przedmioty zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) wskazanych rzeczy.
 3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się
  z lekarzem.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 5. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.


XV ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
 3. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po jednostce.
 4. Pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 5. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie jednostki.
 6. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą
  o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).
 7. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych GIS (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):
 1. Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;
 2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;
 3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;
 4. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;
 5. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;
 6. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;
 7. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;
 8. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;
 9. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

 

XVI Pracownicy pedagogiczni

 1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 • wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone.
  wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
 • zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem.
 • sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć– dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi Bhp;
 • dbania o to, by  uczniowie zachowywali dystans społeczny;
 • ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
 • przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.
 1. Dyrektor dokonuje wszelkich starań, aby pracownik mający kontakt z dziećmi świadczył pracę na terenie jednej jednostki oświatowej.

 

XVII Pracownicy niepedagogiczni

 1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszczanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
 4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania
  i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

 

XVIII ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

Pracownicy obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki).

 1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
 • założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;
 • umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
  i maseczki,
 • wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
 1. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie.  Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki. (Jednorazowo)

 

XIX ZADANIA PRACOWNIKÓW SPRZĄTAJĄCYCH

 1. Za utrzymanie czystości w czasie zajęć w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych wykonywanych w czasie zajęć szkolnych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 2. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzysta młodzież i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 3. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 4. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 • biurka;
 • drzwi;
 • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie
 • klamki;
 • włączniki światła;
 • poręcze i uchwyty;
 1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
 2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC).
 3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 4. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 5. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
  w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
 1. umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 2. zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób.

 

XX Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

 1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
 2. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:
 1. techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 2. techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 3. zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 

XXI Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
  i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w oddzielnych pojemnikach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.
 3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

 

XXII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH ROZWIĄZAŃ FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 1. W sytuacji zagrożenia zdrowia uczniów lub pracowników szkoły, zgodnie z zaleceniami i wydaną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgodą organu prowadzącego Szkoła może:
 • organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz
  w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);
 • organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).
 1. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły zobowiązany jest dokonać weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
 • ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
 • zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
 • uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;
 • ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do internetu);
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia.
  1. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia.

 

XXIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
  w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

                                                                                                                           

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
mgr Andrzej Szymanek

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID – 19 na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie.