WYTYCZNE DO ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA

EGZAMINU MATURALNEGO – MAJ 2021r.

 

Drodzy maturzyści,

W związku z pandemią COVID-19 w trakcie egzaminów maturalnych obowiązywać będą bardzo istotne obostrzenia sanitarne określone przez MEN, CKE i GIS.

W tej nadzwyczajnej sytuacji przekazuję zasady zachowania przed, w trakcie i po zakończeniu egzaminu.

1. Na egzamin przychodzicie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Nie możecie przyjść na egzamin, jeżeli przebywacie w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami jesteście objęci kwarantanną lub izolacją.

3. Na teren szkoły nie powinniście wnosić rzeczy zbędnych, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem – używajcie maseczek.

5. Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m, dezynfekujecie ręce. (środki dezynfekujące zabezpiecza szkoła).

6. W trakcie egzaminu korzystacie z własnych długopisów (czarnych), linijki, cyrkla, kalkulatorów prostych.

7. Nie możecie pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra) (szkoła nie może zapewnić wody pitnej).

9. Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesioną z domu żywność) pozostawiacie w wyznaczonych pomieszczeniach:

sala gimnastyczna – szatnie w-f, aula – sale 300 i 301, parter – sala 6, I. piętro – sala 105, II. piętro – sale 202 i 214

10. W pierwszym dniu egzaminu zostaną wam rozdane naklejki z kodem szkoły, z kodem ucznia i peselem. Należy sprawdzić jego poprawność z dowodem osobistym (który musicie mieć ze sobą).

11. Naklejki służą do kodowania arkuszy maturalnych, dlatego musicie je przynosić na każdy kolejny egzamin.

12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zachowujcie właściwe odległości od siebie (co najmniej 1,5 m), oraz zakryjcie usta, nos (używajcie maseczek).

13. Podczas wpuszczania was do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (zachowujemy wówczas co najmniej 1,5 m dystansu).

14. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej możecie zdjąć maseczkę.

15. Macie obowiązek ponownie zakryć usta i nos maseczką kiedy:

- wychodzicie do toalety,

- podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez was pytania,

- kończycie pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszczacie salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody przez członków komisji.

16. Jeżeli uznacie to za stosowne możecie zakrywać usta i nos także w trakcie egzaminu.

17. Korzystając ze słowników (j. polskiego, j. łacińskiego), dezynfekujcie ręce przed i po użyciu pomocy.

18. Zdający, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu na terenie szkoły, w miejscach do tego wyznaczonych.

19. Przed każdym egzaminem zdający ma obowiązek sprawdzić w której sali został wyznaczony jego egzamin. Informacje te są dostępne w systemie OBIEG -www.oke.krakow.pl.

20. Zdający piszący egzamin w sali gimnastycznej i auli szkolnej przychodzą do szkoły o godzinie 7.45.

Piszący w auli szkolnej wchodzą do obiektu od strony boisk szkolnych.

Piszący w sali gimnastycznej wchodzą klatką schodową od strony Zespołu Szkół Nr 1.

21. Zdający piszący w salach budynku głównego szkoły wchodzą wejściem głównym od ul. Ks. J. Jałowego oraz od strony boisk szkolnych od godziny 7.45.

22. Przy wejściu do szkoły jak również w każdej sali egzaminacyjnej będzie dostępny płyn dezynfekcyjny z którego jesteście zobowiązani  korzystać.

23. W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi. Zgłaszający zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce (pomieszczenia higienistki szkolnej), powiadomieni zostaną rodzice (prawni opiekunowie) odpowiednie służby m. in. sanepid.

Tok postępowania w takiej sytuacji reguluje „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem osób zdających, członków zespołów nadzorujących lub innych osób biorących udział w przeprowadzanym egzaminie maturalnym w II Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie”

24. W szkole nie można używać telefonów komórkowych.

25. Gorąco proszę, unikajcie tworzenia się grup uczniowskich przed szkołą, salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w odniesieniu do koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników szkoły.