INFORMACJE O STYPENDIACH
DLA MATURZYSTÓW 2021


Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie klas III !

Uprzejmie informujemy, że w obecnym roku szkolnym możecie starać się o stypendia/nagrodę z następujących źródeł:

A. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (stypendia)

B. Program wspierania młodzieży uzdolnionej Nie zagubić talentu z Urzędu Marszałkowskiego (nagroda pieniężna).

Stypendia/nagroda w ramach Programów A. i B. nie wykluczają się, tzn. mogą być ze sobą łączone.

 

A. W ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares są dostępne następujące formy stypendiów dla wszystkich uczniów klas III, zarówno zameldowanych, jak i niezameldowanych na terenie Rzeszowa:

1. Mistrz (za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych uzyskane w klasie III);

2. Zdolny uczeń (za wyniki w nauce i osiągnięcia uzyskane w klasie III);

3. Młody inżynier (za wyniki w nauce uzyskane w klasie III);

4. Primus (za wyniki z egzaminu maturalnego w 2021 roku).

Kryteria kwalifikujące uczniów do poszczególnych rodzajów stypendiów są zgodne z Uchwałą Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2019 poz. 1189), dostępnej na stronie www 

W tym roku zmianie ulegnie wniosek. Gdy jego nowa formuła zostanie zatwierdzona,
niezwłocznie Was o tym poinformujemy.
Na ten moment prosimy nie drukować wzoru wniosku z ubiegłego roku.

 

Zgodnie z Uchwałą szkoła może złożyć dla jednego ucznia wniosek tylko o jedną z form stypendiów: „Mistrz” / „Zdolny uczeń” / „Młody inżynier” oraz jednocześnie o stypendium „Primus”. Przy czym, gdy uczeń równocześnie kwalifikuje się do stypendium „Mistrz” i „Zdolny uczeń” lub „Mistrz” i „Młody inżynier”, bardziej opłacalne finansowo dla ucznia jest stypendium „Mistrz”. Wysokość stypendium „Zdolny uczeń” oraz „Młody inżynier” jest jednakowa. Wszystkie stypendia są wypłacane maturzystom w formie jednej transzy na wskazany we wniosku przez Stypendystę rachunek bankowy.

 

1. Stypendium „Mistrz” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

- uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów

- uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania (ocena zachowania w klasie III !)

- uzyskał (w klasie III) tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa wart. 44zzzw ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt8 ww. ustawy, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata olimpiad/turniejów, wymaganych do uzyskania stypendium, przyznaje się stypendium „Mistrz” w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie stypendium (część I i II),
- załącznik nr 2 do wniosku,
- kserokopia arkusza ocen, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły,
- kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły.

2. Stypendium „Zdolny uczeń” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

- uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów

- uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych (oceny tylko z klasy III !) co najmniej 5,30 – średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku

- uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania (ocena zachowania w klasie III)

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych (w klasie III)

- uzyskał (w klasie III) niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust.19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:

a) uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół lub

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie stypendium (część I i II),
- załącznik nr 5 do wniosku,
- kserokopia arkusza ocen, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły.

3. Stypendium „Młody inżynier” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

- uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów

- uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych (oceny tylko z klasy III !) co najmniej 5,00 - średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku

- uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania (ocena zachowania w klasie III)

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych (w klasie III)

- uzyskał co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych (w klasie III)

- uzyskał (w klasie III) średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, matematyczno-przyrodniczych (obowiązkowo z matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) co najmniej 5,30 - średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku; dodatkowo z każdego z trzech przedmiotów wybranych do średniej ocen uzyskał co najmniej ocenę dobrą.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie stypendium (część I i II),
- załącznik nr 3 do wniosku,
- kserokopia arkusza ocen, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły.

4. Stypendium „Primus” może być przyznane uczniowi będącemu absolwentem rzeszowskiej szkoły, który w danym roku szkolnym: przystąpił do egzaminu maturalnego i osiągnął wynik egzaminu na poziomie co najmniej 85%, liczony jako średnia z 3 obowiązkowych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym oraz co najmniej 75%, liczony jako średnia z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie stypendium (część I i II),
- załącznik nr 1 do wniosku,
- kserokopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły.

O naborze wniosków i obowiązujących terminach poinformujemy Was w kolejnych wiadomościach.

 

B. W ramach programu wspierania młodzieży uzdolnionej Nie zagubić talentu z Urzędu Marszałkowskiego maturzyści mogą starać się o nagrodę pieniężną, zgodnie z Uchwałą nr XXIII/381/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” (treść uchwały).

Warunki, jakie należy spełnić:

- uzyskanie świadectwa dojrzałości,

- osiągnięcie w bieżącym roku szkolnym tytułu laureata trzeciego stopnia ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody pieniężnej występuje uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia. Wnioski składa się do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego do dnia 31 lipca 2021 roku. Strona informacyjna dotycząca Programu jest w przygotowaniu. Wniosek o nagrodę pieniężną jest dostępny tutaj.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel.: 667 332 013