Deklaracja dostępności

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcąco w Rzeszowie

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-10.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących,
 • Strona nie udostępnia możliwości zmiany kontrastu tła,
 • Strona nie udostępnia możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • Brak opisów alternetywnych oraz poszerzonych dla grafik,
 • Brak transkrypcji tekstowej materiałów audio dla osób słabosłyszących,
 • Brak audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
 • Brak tłumaczenia filmów na język migowy.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Szymanek, adres poczty elektronicznej liceum@2lo.rz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu+48 17 748 28 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodna dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów

 

Do budynku głównego szkoły prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne A od strony ul. ks. J. Jałowego nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową w tym poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • wejście B od strony ul. Towarnickiego nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W obu przypadkach osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z doraźnej pomocy pracowników obsługi szkoły (woźni).

W celu radykalnej poprawy dostępności architektonicznej naszego obiektu dla osób niepełnosprawnych realizujemy projekt budowy bezkolizyjnej windy, która umożliwi dostęp niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń szkoły (etap projektowania i uzgodnień z konserwatorem zabytków).

Do obiektów II Liceum Ogólnokształcącego można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem szkoły wejście B  od ul. Towarnickiego , przed wejściem  znajduje się oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w miarę dostępności pracownika (Pani E. Banaś)

Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do udzielania wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Fanpage 2LO