INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM W FORMULE 2023

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

  1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
  1. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Wymagania egzaminacyjne
Informatory maturalne
Arkusze pokazowe i inne materiały dodatkowe

HARMONOGRAMY, KOMUNIKATY I INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM

Matura 2024 - komunikat o materiałach i przyborach

DEKLARACJE MATURALNE

Instrukcja składania e-deklaracji maturalnej: prezentacja  ⇒ pobierz     film ⇒ link

UCZNIOWIE KLAS MATURALNYCH

Każdy uczeń klasy maturalnej, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w 2024 r. zobowiązany jest do złożenia deklaracji w postaci elektronicznej (e-deklaracji) w terminie do 2 października 2023 r.

Są to tzw. deklaracje wstępne, w których będzie można później wprowadzić zmiany.
Zmiany w deklaracjach (deklaracje ostateczne) należy złożyć do 19 stycznia 2024 (termin ostateczny: 7 lutego 2024). W razie braku złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Deklarację w postaci elektronicznej (edeklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: https://ziu.gov.pl

Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy klasy (system pozwala też zalogować się przez profil zaufany, e-dowód lub bank elektroniczny).

Jeżeli wraz z edeklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej itd. wówczas zobowiązany jest przedstawić te dokumenty u pedagoga szkolnego, przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do edeklaracji. W przypadku składania więcej niż jednego dokumentu należy je spakować w formacie zip.
 

Po złożeniu e-deklaracji zdający zobowiązany jest wydrukować potwierdzenie, podpisać i przekazać do wychowawcy klasy.
Na wydruku na pierwszej stronie wydruku obok imienia i nazwiska należy dopisać kod ucznia => symbol klasy i dwucyfrowy nr w dzienniku (np. A01, B15).

wprowadzanie zmian w deklaracji maturalnej  - instrukcja

ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

Absolwenci z lat ubiegłych mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej lub papierowej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci.
W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.

Terminy:

Deklaracja wstępna: do 2 października 2023 (nieobowiązkowo)

Deklaracja ostateczna: do 7 lutego 2024

Absolwent szkoły (sprzed 2024 r.), który zamierza złożyć edeklarację może użyć dotychczasowego loginu i hasła lub wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (Załącznik 5a):

Dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

Deklarację w postaci elektronicznej (edeklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: https://ziu.gov.pl

 

Na naszej stronie internetowej w zakładce WYNIKI MATUR. znajdują się osiągnięcia uczniów II LO z poprzednich lat. 

 

Fanpage 2LO