Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie

klas I, II oraz III po szkole podstawowej !

 

Uprzejmie informujemy, że w obecnym roku szkolnym (czerwiec 2022 roku) wszyscy uczniowie klas I, II oraz III po szkole podstawowej, zarówno zameldowani, jak i niezameldowani na terenie Rzeszowa, mogą starać się o stypendia/nagrody z następujących źródeł:

A.  Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (stypendia):

 1. Mistrz (za osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu uzyskane w roku szkolnym 2021/2022);
 2. Zdolny uczeń (za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2021/2022).

 

B. Program wspierania młodzieży uzdolnionej Nie zagubić talentu z Urzędu Marszałkowskiego (stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, nagrody pieniężne). Wszelkie informacje oraz wnioski są dostępne na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu.

Stypendia/nagrody w ramach Programów A. i B. nie wykluczają się, tzn. mogą być ze sobą łączone.

 

A. W ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares we wrześniu 2022 roku będzie nabór wniosków o stypendium Młody inżynier (za wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2021/2022).

Kryteria kwalifikujące uczniów do poszczególnych rodzajów stypendiów są zgodne z Uchwałą Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2019 poz. 1189). Wszelkie informacje są dostępne na stronie:  https://bip.erzeszow.pl/482-oddzial-stypendiow/5670-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html#tresc.

Zgodnie z Uchwałą szkoła może złożyć dla jednego ucznia wniosek tylko o jedną z form stypendiów: „Mistrz” / „Zdolny uczeń” / „Młody inżynier”. Przy czym, gdy uczeń równocześnie kwalifikuje się do stypendium „Mistrz” i „Zdolny uczeń” lub „Mistrz” i „Młody inżynier”, bardziej opłacalne finansowo dla ucznia jest stypendium „Mistrz” (3600 zł). Wysokość stypendium „Zdolny uczeń” oraz „Młody inżynier” jest jednakowa – wynosi 1800 zł. Wszystkie stypendia są wypłacane od października 2022 roku do czerwca 2023 roku na wskazany we wniosku przez Stypendystę rachunek bankowy.

1. Stypendium „Mistrz” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa wart. 44zzzw ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt8 ww. ustawy, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata olimpiad/turniejów, wymaganych do uzyskania stypendium, przyznaje się stypendium „Mistrz” w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (część I i II) wydrukowany dwustronnie,
 • załącznik nr 2 do wniosku,
 • kserokopia arkusza ocen, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły,
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły.

 

2. Stypendium „Zdolny uczeń” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 • uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 – średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku,
 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
 • uzyskał niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia klasy, o których mowa w ust.19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:

a) uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół

lub

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (część I i II),
 • załącznik nr 5 do wniosku,
 • kserokopia arkusza ocen, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły.

 

3. Stypendium „Młody inżynier” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 • uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00 - średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku,
 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
 • uzyskał co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,
 • uzyskał średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, matematyczno-przyrodniczych (obowiązkowo z matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) co najmniej 5,30 - średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku; dodatkowo z każdego z trzech przedmiotów wybranych do średniej ocen uzyskał co najmniej ocenę dobrą.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (część I i II),
 • załącznik nr 3 do wniosku,
 • kserokopia arkusza ocen, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły.

           

Wnioski wraz z załącznikami o stypendium „Mistrz” i „Zdolny uczeń” można składać w gabinecie pedagogów szkolnych w terminie nieprzekraczalnym do dnia 24 czerwca 2022 roku.

Wniosek oraz odpowiedni załącznik należy wydrukować dwustronnie, uzupełnić odręcznie (również Część I), starannie, bez poprawek, skreśleń, użycia korektora.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel.: 17 748 28 42.

Pedagodzy szkolni

 

Dokumenty do pobrania:

- część I wniosku (PDF 698 KB)

- część II wniosku (PDF 587 KB)

- załącznik nr 2 Stypendium Mistrz (PDF 355 KB)

- załącznik nr 3 Stypendium Młody inżynier (PDF 355 KB)

- załącznik nr 5 Stypendium Zdolny uczeń (PDF 356 KB)