STYPENDIUM „MŁODY INŻYNIER

Drodzy Uczniowie klas II i III !

Do dnia 21. września 2021 r. w gabinecie pedagogów szkolnych (nr 1 na parterze) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 prowadzony jest nabór wniosków
o Stypendium „Młody inżynier” (za wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2020/2021) w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

Kryteria kwalifikujące uczniów do stypendium są zgodne z Uchwałą Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2019 poz. 1189), dostępnej na stronie:  https://bip.erzeszow.pl/482-oddzial-stypendiow/5670-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html#tresc.

Stypendium „Młody inżynier” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej
w czerwcu 2021 r. spełniał łącznie następujące kryteria:

  • uczęszczał do II LO w Rzeszowie,
  • uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00 - średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku,
  • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
  • nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
  • uzyskał co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,
  • uzyskał średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, matematyczno-przyrodniczych (obowiązkowo z matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) co najmniej 5,30 - średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku; dodatkowo z każdego z trzech przedmiotów wybranych do średniej ocen uzyskał co najmniej ocenę dobrą.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (część I i II),
  • załącznik nr 3 do wniosku,
  • kserokopia arkusza ocen.

Uczniowie klas II i III, którzy spełniają powyższe warunki powinni:

- pobrać (patrz niżej: dokumenty do pobrania) kompletną dokumentację (I i II część wniosku oraz załącznik nr 3)
- wydrukować ją dwustronnie,
- uzupełnić odręcznie, starannie, bez kreśleń, poprawek, używania korektora itp.:

- poprosić Wychowawcę o kserokopię arkusza ocen,
- złożyć kompletną dokumentację w gabinecie pedagogów szkolnych. 

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel.: 17 748 28 42 lub osobiście.

Pedagodzy szkolni