Drodzy Maturzyści!

W dniach 5 – 7 lipca 2022 r. w gabinecie pedagogów szkolnych (nr 1 na parterze), w godzinach 9:00 – 12:00, będzie można złożyć wniosek (wraz z załącznikami) o Stypendium Primus. Niniejsze stypendium przysługuje absolwentom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 spełniają łącznie następujące kryteria:

  • przystąpili do egzaminu maturalnego,
  • osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 85%, liczonych jako średnia z 3 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym,
  • osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 75%, liczonych jako średnia z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 Maturzyści, którzy spełniają powyższe warunki powinni:

  • pobrać (patrz niżej: dokumenty do pobrania) kompletną dokumentację (I i II część wniosku oraz załącznik nr 1)
  • wydrukować ją dwustronnie,
  • uzupełnić (również w części, którą wypełnia Dyrektor Szkoły) odręcznie, starannie, bez kreśleń, poprawek, używania korektora itp.,
  • dołączyć kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego potwierdzającego spełnienie kryteriów.

Maturzyści, którzy nie będą mogli osobiście złożyć dokumentów, powinni pisemnie upoważnić osobę, która w ich imieniu wypełni i złoży dokumentację.

W treści upoważnienia (pisanego odręcznie lub na komputerze) powinna być uwzględniona informacja, że dana osoba (imię i nazwisko osoby upoważnionej, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, adres zamieszkania) jest przez Maturzystę (imię i nazwisko Maturzysty, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, adres zamieszkania) upoważniona do wypełniania, składania dokumentacji i koordynowania spraw  związanych z ubieganiem się o Stypendium Primus w ramach  Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares w roku szkolnym 2021/2022. Maturzysta umieszcza pod upoważnieniem własnoręczny podpis.

Stypendium Primus przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Dokumenty do pobrania:

- część I wniosku (PDF 698 KB)

- część II wniosku (PDF 587 KB)

- załącznik nr 1 (PDF 635 KB)

Pedagodzy szkolni