Drodzy Maturzyści!

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 23 czerwca 2020r. przyjęła uchwałę Nr XXXIII/676/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (Dz. Urz. Woj. z 2020 r., poz. 2892). W związku z tym maturzyści, którzy w roku szkolnym 2019/2020 są absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych mogą starać się o Stypendium Primus, jeżeli spełniają łącznie następujące kryteria:

- przystąpili do egzaminu maturalnego,

- osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 85%, liczonych jako średnia z 3 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym,

-  osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 75%, liczonych jako średnia z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści, którzy spełniają powyższe warunki będą mogli w dniach od 11 do 13 sierpnia 2020r. (9:00 – 12:00) złożyć dokumenty w gabinecie pedagogów (nr 1 na parterze). Kompletną dokumentację (I i II część wniosku oraz załącznik nr 1) należy pobrać ze strony i uzupełnić również w części, którą wypełnia Dyrektor Szkoły. Wniosek: część I i II drukujemy dwustronnie, wypełniamy odręcznie, starannie, bez kreśleń, poprawek, używania korektora itp. Ponadto do wniosku należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego potwierdzającego spełnienie kryteriów, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły.

Maturzyści, którzy nie będą mogli osobiście złożyć dokumentów, powinni pisemnie upoważnić osobę, która w ich imieniu wypełni i złoży dokumentację. W treści upoważnienia powinna być uwzględniona informacja, że dana osoba (imię i nazwisko, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, adres zamieszkania) jest przez Maturzystę upoważniona do wypełniania, składania dokumentacji i koordynowania spraw  związanych z ubieganiem się o Stypendium Primus w ramach  Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium Primus przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek część I

Wniosek część II

Załącznik Nr 1 PIP - Primus