Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Drodzy Uczniowie klas I i II !

Uprzejmie informuję, że w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares są dostępne następujące formy stypendiów dla wszystkich uczniów klas I i II w roku szkolnym 2019/2020, zarówno zameldowanych, jak i niezameldowanych na terenie Rzeszowa:

1. Mistrz;

2. Zdolny uczeń;

3. Młody inżynier.

Kryteria kwalifikujące uczniów do poszczególnych rodzajów stypendiów są zgodne z Uchwałą Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2019 poz. 1189), dostępnej na stronie internetowej (kliknij tutaj). Na podanej stronie znajdują się również wszelkie niezbędne dokumenty: wniosek oraz załączniki.

Zgodnie z Uchwałą szkoła może złożyć dla jednego ucznia wniosek tylko o jedną z wyżej wymienionych form stypendiów.

1. Stypendium „Mistrz” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

- uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów

- uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania (ocena zachowania w roku szkolnym 2019/2020)

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych (w roku szkolnym 2019/2020)

- uzyskał  (w roku szkolnym 2019/2020) tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa wart. 44zzzw ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt8 ww. ustawy, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Linki do komunikatów dotyczących bieżącego roku szkolnego 2019/2020:

2. Stypendium „Zdolny uczeń” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

- uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów

- uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych (oceny tylko w roku szkolnym 2019/2020) co najmniej 5,30 (bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku!)

- uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania (ocena zachowania w roku szkolnym 2019/2020)

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych (w roku szkolnym 2019/2020)

- uzyskał (w roku szkolnym 2019/2020) niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie (w arkuszu ocen) ukończenia klasy, o których mowa w ust.19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:

a) uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół lub

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego (np. Działalność wolontariacka w II LO).

 

3. Stypendium „Młody inżynier” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

- uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów

- uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych (oceny tylko w roku szkolnym 2019/2020) co najmniej 5,00 (bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku!)

- uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania (ocena zachowania w roku szkolnym 2019/2020)

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych (w roku szkolnym 2019/2020)

- uzyskał co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych (w roku szkolnym 2019/2020)

- uzyskał (w roku szkolnym 2019/2020) średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, matematyczno-przyrodniczych (obowiązkowo z matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) co najmniej 5,30 (bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku!); dodatkowo z każdego z trzech przedmiotów wybranych do średniej ocen uzyskał co najmniej ocenę dobrą.
 

Nabór wniosków dla stypendium „Mistrz” i „Zdolny uczeń” rozpocznie się w czerwcu 2020 roku.

Nabór wniosków dla stypendium „Młody inżynier” będzie we wrześniu 2020 roku.