PROGRAM STYPENDIA POMOSTOWE 2021/2022

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza:

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2021r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie internetowej;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osobowy uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności  lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku Regulaminu.

Kandydaci do Stypendium, wypełniają wniosek on –line(!)  na stronie: www.stypednia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2021r. do dnia 16 sierpnia 2021r. (do godziny 16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami (!) przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów – w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021r. (!).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „ Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XX  edycji Programu Stypendiów pomostowych w roku akademickim 2021/ 2022” -   Segment IA.

Regulamin wraz załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Informacje o programie można również uzyskać w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie tel. 17 853 78 87.