Maturzysto!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021 skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2020r. i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

- zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Kandydaci do Stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 12 sierpnia 2020r. do dnia 14 września 2020r. (do godz. 16:00), a następnie wydrukowany wniosek wraz z  załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów – w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021” – Segment IA.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacji o programie udzielają:

  • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, tel.: 42 632 59 91, 42 631 95 58
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie, tel.: 17 853 78 87.