Drodzy Uczniowie klas II -IV !

Do dnia 13. września 2022 r. w gabinecie pedagogów szkolnych (nr 1 na parterze) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 prowadzony jest nabór wniosków
o Stypendium „Młody inżynier” (za wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym 2021/2022) w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

Kryteria kwalifikujące uczniów do stypendium są zgodne z Uchwałą Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2019 poz. 1189), dostępnej na stronie:  Oświata - Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares - Serwis informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa (erzeszow.pl).

Stypendium „Młody inżynier” przysługuje uczniowi, który na dzień klasyfikacji rocznej
w czerwcu 2022 r. spełniał łącznie następujące kryteria:

 • uczęszczał do II LO w Rzeszowie,
 • uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00 - średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku,
 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
 • uzyskał co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych,
 • uzyskał średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, matematyczno-przyrodniczych (obowiązkowo z matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) co najmniej 5,30 - średnia liczona bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku; dodatkowo z każdego z trzech przedmiotów wybranych do średniej ocen uzyskał co najmniej ocenę dobrą.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (część I i II),
 • załącznik nr 3 do wniosku,
 • kserokopia arkusza ocen.

Uczniowie klas II-IV, którzy spełniają powyższe warunki powinni:

- pobrać (patrz niżej: dokumenty do pobrania) kompletną dokumentację (I i II część wniosku oraz załącznik nr 3)
- wydrukować ją dwustronnie,
- uzupełnić odręcznie, starannie, bez kreśleń, poprawek, używania korektora itp.:

 • część II wniosku,
 • stronę 1 części I wniosku,
 • załącznik nr 3,

- poprosić Wychowawcę o kserokopię arkusza ocen,
- złożyć kompletną dokumentację w gabinecie pedagogów. 

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel.: 17 748 28 42 lub osobiście.

Pedagodzy

 

Załączniki:

Wniosek cz.1.   (.pdf   698 KB)

Wniosek cz.2.   (.pdf   587 KB)

Załącznik nr 3  Młody Inżynier   (.pdf   355 KB)

Fanpage 2LO