Drodzy Maturzyści 2022!

Do dnia 13 września 2022 r. w gabinecie pedagogów szkolnych (nr 1 na parterze), w godzinach 9:00 – 13:00, tegoroczni Maturzyści, którzy składali do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wniosek o weryfikację sumy punktów i ich wniosek został uwzględniony oraz ustalono nowy wynik egzaminu maturalnego, będą mogli  złożyć wniosek (wraz z załącznikami) o Stypendium Primus. Niniejsze stypendium przysługuje absolwentom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 jednocześnie:

- przystąpili po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w maju 2022 r.,

- osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 85%, liczonych jako średnia z 3 obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym,

-  osiągnęli wynik na poziomie co najmniej 75%, liczonych jako średnia z 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

 

Maturzyści, którzy spełniają powyższe warunki powinni:

- pobrać (patrz niżej: dokumenty do pobrania) kompletną dokumentację
(I i II część wniosku oraz załącznik nr 1)

- wydrukować ją dwustronnie,

- uzupełnić odręcznie, starannie, bez kreśleń, poprawek, używania korektora itp.:

  • część II wniosku,
  • stronę 1 części I wniosku,
  • załącznik nr 1,

- dołączyć kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego potwierdzającego spełnianie kryteriów,

- dołączyć decyzję Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

 

Maturzyści, którzy nie będą mogli osobiście złożyć dokumentów, powinni pisemnie upoważnić osobę, która w ich imieniu wypełni i złoży dokumentację. W treści upoważnienia powinna być uwzględniona informacja, że dana osoba (imię i nazwisko, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, adres zamieszkania) jest przez Maturzystę upoważniona do wypełniania, składania dokumentacji i koordynowania spraw  związanych z ubieganiem się o Stypendium Primus w ramach  Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares w roku szkolnym 2021/2022.

 

Stypendium Primus przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

 

Dokumenty do pobrania:

- wniosek (część I)  (.pdf  698 KB)

- wniosek (część II)   (.pdf  587 KB)

- załącznik nr 1  PRIMUS  (.pdf  635  KB)

Fanpage 2LO