RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli
adres: ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów, tel. 17 748-28-40, e-mail: liceum@2lo.rz.pl, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, powołany został  Inspektor Ochrony Danych: 
Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl  lub pisemnie na adres administratora danych.

RODO klauzula informacyjna

RODO klauzula dla uczniów i rodziców

RODO monitoring

RODO Wizerunek konkurs-zawody-turniej

Organizacja nauki i pracy w II Liceum Ogólnokształcącym regulowana jest przez następujące dokumenty:

Statut Szkoły
Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Regulamin Szatni
 

Dokumenty dodatkowe:

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku
Deklaracja wyboru Religii i/lub Etyki
Deklaracja uczęszczania na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)
Instrukcja postępowania i wnioski w sprawie zwolnień z lekcji Wychowania fizycznego

UWAGA! Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Instrukcja rozpoczęcia pracy z e-Dziennikiem
Instrukcja rozpoczęcia pracy z aplikacją Dzienniczek+  
Przydział boksów w szatni - rok szkolny 2019/2020    
Opieka nad salami w roku szkolnym 2019/2020