Historia II Liceum Ogólnokształcącego – Kalendarium

20 stycznia 1904 r. ukończono budowę II Gimnazjum wg projektu inż. Bałbana z fundacji im. Jana Towarnickiego. Budowa szkoły trwała od jesieni 1903 r. Rok szkolny rozpoczął się 3 września, a 23 listopada dokonano uroczystego otwarcia szkoły, w którym wziął udział namiestnik Andrzej Potocki. Było to gimnazjum 8-klasowe męskie klasyczne. 450 uczniów w wieku od 11-25 lat uczyło się w 12 oddziałach. Dyrektorem szkoły został profesor II Gimnazjum we Lwowie dr Mieczysław Warmski.

1905 r.
W szkole założono orkiestrę i powołano organizację „Bratnia Pomoc” dla niesienia pomocy uczniom biednym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zorganizowano również czytelnię szkolną i różne grupy sportowe.

1906 r.
Powstała kasa ubogich uczniów, której fundusze pochodzące ze składek i imprez były przeznaczone na zapomogi dla młodzieży.

1911r.
Założono szkolny ogródek botaniczny, rozpoczęły działalność kółka naukowe.

1914 r.
Z chwilą wybuchu I wojny światowej budynek zajęto na cele wojskowe.

1915 r.
4 lutego 50 uczniów rozpoczęło naukę na tzw. Kursie Gimnazjalnym, zorganizowanym przez profesora Sędzimira w lokalu Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego. Dyrektorem Szkoły w tym okresie był Jan Lebiedzki. W latach I wojny światowej poległo 3 nauczycieli i 50 uczniów.

1918 r.
Wychowankowie Gimnazjum brali udział w rozbrajaniu stacjonujących w Rzeszowie oddziałów austriackich. 13 października w mieście zorganizowano pochód pod pomnik Tadeusza Kościuszki.

1920 r.
Budynek szkolny, stanowiący własność Fundacji Jana Towarnickiego, przeszedł na własność państwa.

1922 r.
W gronie nauczycielskim pojawiła się pierwsza kobieta, p. Klotylda Szymańska, która wykładała nauki przyrodnicze, fizykę i chemię.

1927 r.
20 stycznia Szkole nadano nazwę: Państwowe Gimnazjum im. Stanisława Sobińskiego. II Gimnazjum obrało profil humanistyczny. 6 listopada wmurowano w budynku Szkoły tablicę pamiątkową z nazwiskami 3 profesorów i 50 uczniów, poległych w latach I wojny światowej.

1929 r.
Zakończono budowę sali gimnastycznej, rozpoczętej w 1924r. Pod kierownictwem dr. Stefana Przybosia, rozpoczął działalność teatrzyk szkolny. Uroczyście obchodzono 25-lecie istnienia szkoły, odbył się zjazd wychowanków. Gimnazjum otrzymało sztandar. 1932 r. Dyrektorem Szkoły został Jerzy Ostrowski.

1933 r.
Zlikwidowano 8-klasowe gimnazjum. Powstało 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum.

1938 r.
Szkoła przyjęła nazwę: II Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Sobińskiego.

1939 r.
Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Szkoły. Budynek II Gimnazjum zajęły wojska niemieckie. Obiekt szkolny, przejęty przez niemieckie władze wojskowe, uległ dewastacji. Nastąpiły aresztowania profesorów i maturzystów.

1940 r.
Władze niemieckie usunęły tablicę poświęconą profesorom i uczniom, poległym w latach I wojny światowej.

1944 r.
Po wyzwoleniu naukę prowadzono początkowo w budynku przy ul. 3 Maja 13, (obecnie „Delikatesy”). W budynku II Gimnazjum znajdował się szpital Armii Radzieckiej. W grudniu przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości. Pierwsi absolwenci Szkoły wstąpili do II Armii Wojska Polskiego.

1945 r.
W Szkole wznowił działalność Związek Harcerstwa Polskiego.

1948 r.
Powrót Szkoły do własnego budynku. Prace porządkowe, budowa boiska sportowego, uroczyste otwarcie boiska – 8 maja.
1 września zniesiono podział na gimnazjum i liceum. Wprowadzono 4-klasowe Liceum Ogólnokształcące. Nastąpiło połączenie Szkoły Podstawowej i Liceum w 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą. Placówka przekształciła się w szkołę ogólnokształcącą stopnia licealnego, otrzymując nazwę: II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

1949 r.
Reorganizacja szkoły. II Liceum Ogólnokształcące przekształcono na I Liceum TPD. Szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD.

1952 r.
Dyrektorem Szkoły zostaje Jan Kapała.

1953 r.
Szkole nadano imię Bohaterów Młodej Gwardii.

1956 r.
Zniesienie patronatu TPD. Nazwę szkoły zmieniono na: II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Młodej Gwardii. Dyrektorem Szkoły została Kazimiera Drozdowa.

1957 r.
Objęcie funkcji dyrektora Szkoły przez Romualda Rodzonia.

1961 r.
Rozbudowa i przebudowa obiektu Liceum. Zainstalowanie centralnego ogrzewania, nadbudowa do wysokości II piętra bocznych skrzydeł budynku.

1967 r.
27 maja w Szkole odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci byłych uczniów, uczestników Powstań Śląskich.

1968 r.
W szkolnych suterenach zrobiono szatnie dla młodzieży.

1969 r.
Szczep Harcerski II Liceum Ogólnokształcącego otrzymał sztandar.

1972 r.
Dyrektorem Szkoły został Aleksander Wilk.

1974 r.
10 – 11 maja – obchody 70-lecia Szkoły połączone ze Zjazdem absolwentów i przekazaniem Szkole sztandaru, ufundowanego przez Zakład opiekuńczy – II Oddział PKS w Rzeszowie.

1975 r.
Przystąpiono do organizacji Żeńskiej Orkiestry Dętej.

1979 r.
Uroczyście obchodzono 75-lecie Szkoły. 22 września odbył się V zjazd absolwentów z rocznika 1939, z okazji 40-lecia matury. Szkoła została przyjęta w poczet Szkół Stowarzyszonych w UNESCO.

1982 r.
Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej i auli (budowę rozpoczęto w 1977 r.)

1983 r.
5-6 czerwca odbył się Zjazd absolwentów w 50-lecie matury.

1984 r.
Uroczyste obchody 80-lecia istnienia Szkoły.

1989 r.
Zjazd maturzystów z lat: 1936, 1937, 1938 i 1939. 1990 r. 1 września dyrektorem Szkoły został Wacław Polek.

1991 r.
7 marca Szkole nadano imię płka Leopolda Lisa-Kuli. Liceum otrzymało sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Nastąpiło ponowne wmurowanie tablicy ku czci profesorów i uczniów, poległych w latach I wojny światowej – tablica została usunięta przez władze niemieckie w 1940 r. W jednej z sal lekcyjnych zorganizowano ekspozycję dotyczącą życia i działalności Patrona Szkoły – płka Leopolda Lisa – Kuli.

1994 r.
6 czerwca umieszczono na cokole w budynku Szkoły posąg płka Leopolda Lisa – Kuli autorstwa rzeszowskiego rzeźbiarza, p. Krzysztofa Bukały.
9 czerwca – uroczyste obchody 90 – lecia istnienia Szkoły. Wmurowano pamiątkową tablicę, poświęconą poległym na wszystkich frontach II wojny światowej, zamordowanym w więzieniach, obozach koncentracyjnych i łagrach – na terenie Polski, Niemiec i Związku Radzieckiego w czasie wojny i w okresie powojennym.

1995 r.
Powstanie pierwszego w Polsce Szkolnego Koła Caritas. Opiekun - mgr Maria Kowalska.

1997 r.
Dyrektorem szkoły został Jerzy Cypryś.

18.09.2004 r.
Uroczyste obchody Stulecia II LO

2006 r.
Dyrektorem szkoły zostaje Andrzej Szymanek.

II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

 Ponad 110 Lat Tradycji (1904-2014)