DORADCA ZAWODOWY

Funkcję Szkolnego Doradcy Zawodowego pełni mgr Agnieszka Czerepak. Wszystkich chętnych do skorzystania z oferty zapraszamy w godzinach dyżurów:

Wtorek  
Czwartek  
Piątek 

 

 

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

1.  Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,
• problemy zdrowotne,
• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

• rynku pracy,
• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
• możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
• instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
• alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
• programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
• porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.

8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

• tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
• realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.

10. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

Przydatne linki:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie 

Ochotnicze Hufce Pracy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

 

Fanpage 2LO