W naszej szkole funkcję pedagoga pełnią: Paulina Dubiel-Zielińska i Agnieszka Urban.

Pedagodzy zapraszają codziennie od godziny 8.30 do 14.20 do gabinetu nr 1 (pokój na parterze szkoły zaraz koło schodów). Kontakt z pedagogami możliwy jest również poprzez: 
    - telefon 17 7482842 
    - email: pedagog2lo@op.pl
    - dziennik elektroniczny.

Pedagodzy szkolni swoim działaniem obejmują wszystkie płaszczyzny życia szkolnego. W szczególności jest to:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
  2. Podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania
  3. Wspieranie mocnych stron uczniów
  4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
  5. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli
  6. Przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu
  7. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych
  8. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz pomoc w ich eliminacji
  9. Otoczenie szczególną opieką młodzieży ze środowisk patologicznych i udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
  10. Koordynowanie pracą zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Pedagodzy co roku prowadzą/organizują zajęcia integracyjne dla klas I  i zajęcia profilaktyczne dla klas I i II (m.in. Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa). Dla uczniów klas III współorganizują wraz z doradcą zawodowym badania predyspozycji zawodowych oraz wyjścia na: Targi Edukacyjne, Targi Pracy oraz Salon Maturzysty.

Agnieszka Urban prowadzi Szkolne Centrum Wolontariatu.

Instytucje, z którymi współpracują pedagodzy to m.in.:

Komenda Miejska Policji, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Sąd Rejonowy (Wydział rodzinny i nieletnich), SPZOZ Centrum Leczenia Uzależnień, Fundacja KARAN.

Ważne linki:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów

SPZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie

Fundacja KARAN

 

Fanpage 2LO