REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO
IM. PŁK. L. LISA-KULI W RZESZOWIE

I. Postanowienia ogólne 


Biblioteka szkolna realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły, tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną.

Nauczyciel-bibliotekarz:

- organizuje i zapewnia funkcjonowanie biblioteki zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli
-  działa na rzecz pogłębiania u uczniów nawyków czytania, uczenia się oraz uzyskiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł, także przy pomocy technologii informatycznych,
- organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną,
- prowadzi akcje promujące czytelnictwo,
- współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi bibliotekami.


1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego, według harmonogramu pracy ustalonego na początku roku szkolnego.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 
5. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.  
 

II. Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
3. Maksymalny czas wypożyczenia książek to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można je prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
4. Nie obowiązują ograniczenia ilościowe wypożyczanych książek. O ilości wypożyczeń decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
5. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić przy wypożyczaniu.
6. Nieoddanie książki w terminie uniemożliwia dalsze korzystanie z księgozbioru aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
8. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
10. Za zgodą bibliotekarza czytelnik może wypożyczyć książki na okres wakacji.


III. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.

2. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

3. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądania programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu w celach naukowych. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier.

4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

5. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

6. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

7. Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym.

8. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).

9. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.

10. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece.

11. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.

12. Wkładanie do komputera własnych dyskietek , płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za zgodą nauczyciela-bibliotekarza.

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

14. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność  finansową za wszelkie straty powstałe z ich winy. Odpowiedzialność za uczniów niepełnoletnich ponoszą rodzice.

Regulamin w wersji pdf do pobrania